Bästa Modellen för nyorientering, 1 dag

Den vanligaste fallgropen i förändringsarbeten är att fokusera på sakfrågor. De är enkla att förstå och planlägga. Svårare är att hantera reaktioner på förändringen. För några är förändring en möjlighet, för andra ett hot. Utmaningen är att få alla med sig. För att klara det, behöver vi börja med oss själva. Denna halvdag innehåller inspiration, teori, övningar och samtalar om ledarens roll, gruppens & individens ansvar och sociala framgångsfaktorer.

Med hjälp av modeller ur boken Bästa Modellen får alla deltagare ett gemensamt språk och möjlighet att hantera frågor som annars riskerar att bromsa utvecklingen. Vi utgår från deltagarens verklighet och fokuserar på att vända motstånd till motivation, genom att öka insikten om vad som pågår och ladda förändringen med optimism.

Metoder för kreativa möten & workshops, 2 halvdagar

Utbildningen varvar teori och övningar med hjälp av olika metoder för att planera, strukturera och genomföra ett kreativt möte eller workshop. Det finns flera modeller, metoder och idégenereringsverktyg för att skapa ett effektiv och hållbart möte. 
Utbildningen gär igenom:
olika format av kreativa möten .och workshops
planeringsfasen, det faktiska g.enomförandet och utvärdering
kreativa metoder och modeller.
att leda och driva kreativa processer i ett möte eller i en workshop.

Föreläsning om förändring, 1 timme

Föreläsningen vänder på sanningar, vanor och verkligheter. Oväntade samtal utmanar och för utvecklingen framåt. Möjligheter och konkreta åtgärder identifieras. Inspirationsföreläsningen utlovar skratt, igenkänning och en del tankar om livets oförutsägbara turer.

Processledning, uppdrag

Att sätta igång ett samtal, skapa engagemang och leda en utmaning mot lösningen – det hjälper en facilitator till med. Resultatet kommer fort; engagerade människor, nya insikter och fördjupade kunskaper.
.tobegin anlitas för kortare faciliteringsuppdrag; leda en workshop, ett möte eller en utmaning som ska definieras och omhändertas.

Processledning - Från veta till göra, 2 halvdagar

Att ha en processledare med i ett projekt är ett bra drag för att skapa hållbar samverkan. Denna utbildning ger verktyg som hjälper gruppen att hantera verkligheten. Ökad komplexitet i samhället kräver en vidare förståelse för hur allt fungerar och det behövs en tydlig vägledning för att hantera jaget, gruppen och utmaningen i ett projekt. 
Att vara en del av en process  – och att veta hur den kan ledas på bästa sätt – lägger grunden till ett tankekollektiv för en grupp som ska samarbeta. Med hjälp av en processledare får alla deltagare en gemensam bild och språk att utgå från.

Dag 1, 1/2 dag ”veta”
Grunderna i processledning
Tekniker för att driva ett samtal framåt
Individens roll som processledare
Modeller för att samla information, bygga på och ta vidare
Dag 2, 1/2 dag ”göra”
Sling & Discover design develop deploy – två processer som för samtalet och utmaningen framåt, utan att stanna vid kända mönster och tankebanor:
1 öppna en utmaning 
2 identifiera möjligheter 
3 prototypa och testa dem 
4 identifiera vilka som ska avfärdas vs sparas samt
5 bygga vidare 
Individens förändring & gruppens utveckling, 1 dag

Om förändringsvillighet, gruppens påverkan på individen och individens påverkan på gruppen. Det finns en väg fram för alla tillfällen. Om du vill ta dig framåt, uppåt eller helt enkelt bara röra på dig. Att få till stånd verklig förändring handlar inte bara om att finna ritningen över det önskade läget. Det handlar också om att få alla att röra sig dit. Ett hållbart ledarskap ser verkligheten ur flera perspektiv, engagerar och involverar alla som berörs. Det är här modeller kommer in i bilden. De talar både till experten och nybörjaren. Till den som vill framåt och den som vill stå still. Alla medverkande får grammatiken till ett språk om samarbete och samproduktion. Att utgå från modeller är en ledarskapsmetod som ger hela gruppen möjlighet att påbörja förändringsarbetet tillsammans. .tobegin erbjuder lotsning in i en modellbaserad kultur och bidrar till ökad samverkan före, under och efter ett förändringsarbete. Med modeller från boken Bästa Modellen introduceras du i ett möjlighetsorienterat synsätt. Varje fas av förändringsprocessen bjuder på sina unika utmaningar och .tobegin ger dig möjlighet att både navigera genom landskapet och ta tag i olika utmaningar längs vägen.

Mentorskap, 10 gånger under 1 år

Genom tydligt definierade utmaningar och mål sätter förändringen effektivt igång med hjälp av indiviellt mentorskap. .tobegins Charlotta träffar dig under 1 1/2 timme, vid 10 tillfällen, för att ge dig tydliga övningar för att gå från utmaningar & hinder till möjligheter & realiserade mål.

Kunskapsdelning, uppdrag
Kunskapsdelning handlar om modet att se att delad kunskap kan vara en ny väg att gå. Genom att hitta kunskapsdelare – i det egna företaget och bland befintligt eller nytt nätverk – skapas flera oväntade synergier.